Scheiden zonder schade

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dorst Advies & Scheidingsbemiddeling hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe wij omgaan met deze gegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die wij leveren ten aanzien van het scheidingsproces.

Wij doen er zoveel als mogelijk is aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

Persoonsgegevensverwerking

Dorst Advies & Scheidingsbemiddeling verwerkt in het kader van het begeleiden van (echt)scheidingen persoonsgegevens. Deze verwerking vangt aan vanaf het moment dat u voor het eerst contact met ons heeft gelegd. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het begeleiden van scheidingen in de ruimste zin van het woord.

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij o.a. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornoemde persoonsgegevensverwerking geschiedt op grond van uw toestemming voor de verwerking voor de hierboven genoemde omschreven specifieke doeleinden. Deze toestemming heeft u aan ons verleend door ondertekening van de mediationovereenkomst.

Wanneer u het contactformulier op onze website invult dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw gegevens zullen nimmer voor commerciële doeleinden aan derden worden verstrekt.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens zullen wij uitsluitend aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij onder andere gebruik van:

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht bij ons een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan alstublieft contact met ons op.

Uw adviseur

Erik Dorst
Financieel echtscheidingsadviseur

E-mail: info@dorst-advies.nl
Tel: 06 - 39 89 26 58