Scheiden zonder schade

Alimentatie

Er zijn twee vormen van alimentatie, n.l.:

Kinderalimentatie

Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze hiervoor een financiële regeling afspreken. Dit heet kinderalimentatie

Hoogte alimentatie in overleg

Ouders kunnen samen een afspraak maken over de hoogte van de kinderalimentatie. De rechter beoordeelt het bedrag. Hiervoor hanteert de rechter tabellen die door het Nibud zijn vastgesteld. Is het bedrag te laag, dan stelt hij een ander bedrag vast. Als de ouders geen afspraken kunnen maken, stelt de rechter het bedrag vast. De gemaakte afspraken komen in het ouderschapsplan te staan.

Kinderalimentatie tot 21 jaar

De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. Als kinderen tussen 18 en 21 jaar werken of studiefinanciering krijgen heeft dat invloed op de hoogte van het bedrag.

Partneralimentatie

Als een van de ex-partners niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit wordt partneralimentatie genoemd.

Hoogte partneralimentatie

Partners kunnen samen afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator of advocaat aan de hand van de daarvoor geldende tabellen. Als partners het niet met elkaar eens worden kan de rechter een bedrag vaststellen.

Duur partneralimentatie

Voor scheidingen die op of na 1 juli 1994 zijn uitgesproken, gelden wettelijke termijnen:

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter.

Voor scheidingen die na 1 januari 2020 zijn uitgesproken gelden de volgende termijnen:

Uitgangspunt is dat de partneralimentatieduur maximaal de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar bedraagt. Er gelden echter een aantal uitzonderingen:

  1. Als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren dan eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt;
  2. Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is geboren vóór of op 1 januari 1970, dan eindigt de partneralimentatie na 10 jaar;
  3. Als het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan eindigt de partneralimentatie na 5 jaar of op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd bereikt (langste termijn geldt).

Partneralimentatie en hertrouwen

Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt stopt de alimentatieplicht als de ex-partner die alimentatie krijgt, met een ander trouwt, gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Wettelijke indexering alimentatie

Reeds vastgestelde alimentatieverplichtingen (kinderalimentatie en partneralimentatie) worden per 1 januari 2023 van rechtswege verhoogd met 3,4%. Het kan voorkomen dat bij partneralimentatie de wettelijke indexering is uitgesloten. Bij kinderalimentatie is het niet mogelijk de indexatie uit te sluiten. Via deze rekentool kunnen jullie zelf het correcte bedrag na indexatie uitrekenen.

Uw adviseur

Erik Dorst
Financieel echtscheidingsadviseur

E-mail: info@dorst-advies.nl
Tel: 06 - 39 89 26 58